Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van JOVACO met maatschappelijke zetel te Guido Gezellestraat 35, 3970 Leopoldsburg en ingeschreven in de KBO onder nummer BE0829.410.079 (hierna “JOVACO”).

Artikel 1 : Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door JOVACO en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”), ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de Opdrachtgever. Door het plaatsen van een bestelling erkent de Opdrachtgever de Algemene Voorwaarden van JOVACO te aanvaarden. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de Opdrachtgever, zijn enkel en dit bij uitsluiting van alle andere, de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

Artikel 2 : Offertes

Alle aanbiedingen en offertes van JOVACO zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum, tenzij anders vermeld.

Artikel 3 : Leveringstermijn

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden JOVACO niet. Mogelijke vertraging in de levering geeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding ten laste van JOVACO, noch op ontbinding van de overeenkomst ten laste van JOVACO. JOVACO verplicht er zich toe binnen een redelijke termijn op te leveren. Deze redelijke termijn moet worden gedefinieerd volgens de eisen gesteld door de Opdrachtgever, en de daaraan gerelateerde voorwaarden en omstandigheden. Wanneer er sprake is van een overschrijding van de redelijke termijn, geeft JOVACO hiervoor de nodige duiding aan de Opdrachtgever.

Artikel 4 : Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder in het bijzonder het auteursrecht en softwarerecht) op de broncode, het grafisch ontwerp en elke andere creatie die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst tussen JOVACO en de Opdrachtgever, is en blijft in handen van JOVACO.
Wijzigingen aan eenieder creatie die het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst tussen JOVACO en de Opdrachtgever mogen niet door derden uitgevoerd worden zonder expliciete en schriftelijke toestemming van JOVACO. JOVACO behoudt het recht om een vergoeding te vragen voor deze toestemming. Alsook vervalt vanaf dat moment iedere verantwoordelijkheid van JOVACO ten opzichte van de Opdrachtgever en kan JOVACO niet langer aansprakelijk gesteld worden voor eender welk gebrek, schade, verloren data of andere schade voortvloeiend uit operaties die uitgevoerd worden met of door de broncode.

Artikel 5 : Duur van de overeenkomst en beëindiging

De duur van de overeenkomst tussen JOVACO en de Opdrachtgever wordt steeds vermeld in de overeenkomst en/of offerte. Indien het gaat over een éénmalige taak, dan vervalt de overeenkomst zodra er een oplevering gebeurt is. Indien in de overeenkomst en/of offerte melding wordt gemaakt van een wederkerige dienst wordt steeds de duur en/of de start- en einddatum van deze overeenkomst vermeld. Zulke wederkerige diensten worden, tenzij anders vermeld, steeds automatisch verlengd met dezelfde periode als in de overeenkomst en/of offerte vermeld. In dat geval is de Opdrachtgever verantwoordelijk om ten laatste 2 maanden voor de normale beëindiging van de dienst, schriftelijk melding te maken aan JOVACO dat zij de dienst wensen stop te zetten. Als deze termijn niet respecteert wordt, zal de dienst gewoon verlengd worden en is de Opdrachtgever het bijhorende bedrag verschuldigd aan JOVACO.
De opdrachtgever kan een overeenkomst annuleren tot ten laatste 5 kalenderdagen na het ondertekenen ervan, of het akkoord gaan van de offerte, via een aangetekend schrijven op het adres JOVACO. Reeds voltooide werkzaamheden worden in dat geval gefactureerd tegen de afgesproken prijs. Na het verstrijken van de termijn van 5 kalenderdagen na het akkoord gaan van de offerte, of ondertekenen van de overeenkomst, kan de Opdrachtgever de opdracht niet meer annuleren en is hij de volledig afgesproken som verschuldigd aan JOVACO.

Artikel 6 : Prijs, facturatie en betaling

De Opdrachtgever gaat akkoord met de vermelde tarieven en prijzen in de offerte en/of overeenkomst. Indien de overeenkomst en/of offerte handelt over maatwerk waarbij de prijssetting een schatting is van het aantal benodigde manuren, kan de uiteindelijke prijs verschillen met deze vermeld in de overeenkomst en/offerte. Deze is onderhevig aan factoren zoals wijzigingen aan de originele scope van de overeenkomst en/offerte door de Opdrachtgever en onder- of overschatting van het aantal manuren dat nodig is om de opdracht vermeld in de overeenkomst en/of offerte uit te voeren.
Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking vermeld in de overeenkomst en/of offerte dient de Opdrachtgever bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het geschatte totaalbedrag. De overige 70% is betaalbaar bij levering. De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de overeenkomst en/of offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de overeenkomst en/of offerte.
De Opdrachtgever heeft telkens 4 weken om het gefactureerde bedrag over te maken via overschrijving op de rekening van JOVACO, zoals vermeld op de factuur. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn. De Opdrachtgever is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door JOVACO verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het total factuurbedrag met een forfaitair minimum van 300,00 euro en forfaitair maximum van 600,00 euro per factuur, naar keuze van JOVACO. In dergelijke gevallen behoudt JOVACO het recht om eventuele lopende werkzaamheden te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
De Opdrachtgever dient de door JOVACO opgestelde facturen schriftelijk en uitsluitend aangetekend te protesteren en dit uiterlijk binnen de acht dagen na factuurdatum. De koper zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in zijn schrijven.

Artikel 7 : Overdracht van broncode en intellectuele rechten

Wanneer de Opdrachtgever het wenst, kunnen de intellectuele rechten en alle broncode, databanken en grafische elementen, die behoren tot de overeenkomst van de opdracht, door JOVACO overgemaakt worden aan de Opdrachtgever. JOVACO behoudt het recht om een vergoeding te vragen voor deze overdracht, beperkt tot het totale factuurbedrag van de overeenkomst. Vanaf het moment dat een overdracht plaatsvindt, vervalt iedere verantwoordelijkheid van JOVACO ten opzichte van de Opdrachtgever en kan JOVACO niet langer aansprakelijk gesteld worden voor eender welk gebrek, schade, verloren data of andere schade voortvloeiend uit operaties die uitgevoerd worden met of door de broncode.
Een overdracht kan enkel maar plaatsvinden wanneer beide partijen akkoord gaan via een extra overeenkomst, die eventueel kan afwijken van de bepaling uit deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 8: Juridische afspraken

De Opdrachtgever gaat bij de oplevering akkoord met de huidige staat van de ontwikkelingen. JOVACO kan niet garanderen dat de functies die deel uitmaken van de overeenkomst zijn verwachtingen volledig inlost, of dat de werking vrij van fouten zal zijn. Fouten in broncode worden door JOVACO met de hoogste spoed opgelost. Als hiervoor geen onderhoudsovereenkomst bestaat, worden deze ontwikkelingen aangerekend aan de Opdrachtgever aan het gebruikelijke uurtarief van 50,00 euro (exclusief BTW).
Het gehele risico qua kwaliteit en prestatie van de ontwikkelingen die deel uitmaken van de opdracht, ligt bij de Opdrachtgever. In geen geval kan JOVACO aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever of derden in geval van schade, inclusief verlies van inkomen, verloren data, of andere schade voortvloeiend uit operaties uitgevoerd via de ontwikkelingen die deel uitmaken van de opdracht, zelfs als JOVACO werd geadviseerd over de mogelijkheid van zulke schade.
Indien bij gerechtelijke uitspraak één of meerder artikelen van deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven, en zal JOVACO en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, op te maken.

Artikel 9 : Copyright, handelsmerken en “GDPR”

De Opdrachtgever garandeert dat alle elementen van de aangeleverde teksten, foto’s en andere grafische elementen, opgenomen in de ontwikkelingen die deel uitmaken van de overeenkomst, eigendom zijn van de Opdrachtgever of dat de Opdrachtgever toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar van elk van deze elementen, en zal JOVACO vrijwaren, beschermen en verdedigen van elke claim of rechtszaak die voortvloeit uit het gebruik van dergelijk element aangeleverd door de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het opstellen van de verplichte verwerkersovereenkomst inzake de nieuwe GDPR-wetgeving, waarin elke derde partij die toegang krijgt of kan krijgen tot persoonsgegevens moet kunnen garanderen dat hij of zij er veilig en conform de GDPR-wetgeving mee om zal gaan. JOVACO kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden door de Opdrachtgever of derden voor het ontbreken van zulke overeenkomst. In ieder geval is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor zulke overeenkomst en aansprakelijk voor iedere verordening ten gevolge van het ontbreken van deze overeenkomst.
Het is de Opdrachtgever in geen geval toegestaan aangekochte diensten te gebruiken voor onrechtmatig, strafbare gedragingen of voor handelingen strijdig met de openbare orde en goede zaken.

Artikel 10 : Overmacht

JOVACO neemt geen verantwoordelijkheid voor gebeurlijke ‘downtime’ van de door ons gehoste producten, vermits we zelf geen controle hebben op de goede werking hiervan en enkel de derde partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.
Wanneer JOVACO ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt JOVACO het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
JOVACO behoudt tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Opdrachtgever.

Artikel 11 : Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van JOVACO of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt bevoegd.